Privacyverklaring

Privacyverklaring – Voel je voeten

Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Voel je voeten – Vlietweg 15 , 2266 AK  Leidschendam

Doeleinden van gebruik
Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Voel je voeten in bepaalde gevallen uw gegevens opslaat. Voel je voeten gebruikt uw persoonsgegevens voor:

  • de uitvoering van overeenkomsten en diensten
  • relatiebeheer;
  • opbouw medisch dossier (zoals verplicht in wet WGBO)
  • facturatie
  • het bepalen van strategie en beleid;
  • zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Voel je voeten, haar relaties en haar medewerkers.

Gegevensbeveiliging
Voel je voeten maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Wij beschermen uw gegevens met alle mogelijke middelen, maar vanwege het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen.

Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt om de integriteit van de registratieprocedure te waarborgen. Een cookie is een klein tekstbestandje dat door een website server op uw computer wordt geplaatst. Cookies zijn uniek per gebruiker en kunnen alleen worden gelezen door een server in het domein dat de cookie naar uw computer heeft verzonden.

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Op deze website worden cookies gebruikt tijdens het inloggen. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld. Daarnaast worden cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, maar ook dan bevatten de gegevens geen persoonlijke informatie.

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

Partners en andere partijen
De website Voeljevoeten.nl  bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die buiten het domein van Voel je voeten liggen.Voel je voeten is buiten dit domein niet verantwoordelijk voor de omgang door die andere partijen met uw (persoons)gegevens. Hiervoor verwijst Voel je voeten u naar de privacyregelingen van de betreffende websites.

Veilig opslaan en verzenden van informatie
Deze website is uitermate goed beveiligd met een SSL certificaat. Dit betekent dat alle informatie die u ons toe doet komen via de website beveiligd wordt verzonden. De informatie wordt ook beveiligd opgeslagen met encryptie en vertrouwelijk behandeld.

 

Client gegevens in de praktijk
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Uw gegevens worden verwerkt in een online elektronisch CRM pakket. Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
Je hebt recht op inzage in en correctie van je gegevens

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.
Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
• Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
• Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intervisie / intercollegiale toetsing.
• Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.
• Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Privacy op de Zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Dit zijn:
•Uw naam, adres en woonplaats
•uw geboortedatum
•uw relatienummer (zorgverzekeraar)
• de datum van de behandeling
• een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling Reflexzonetherapie’
• de kosten van het consult

De gegevens op de (zorg)nota  blijven 7 jaar bewaard ivm de bewaarplicht van de belastingdienst.

Wijzigen
Voel je voeten heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen worden altijd bekend gemaakt op de Voel je voeten website.

Inzage en uitschrijven
U mag Voel je voeten vragen om inzage te krijgen in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u Voel je voeten verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Procedures voor het inzien van uw eigen persoonsgegevens zijn op verzoek beschikbaar. Indien u geen actieve relatie met Voel je voeten meer wilt onderhouden, dan verwijderen wij op uw verzoek uiteraard deze gegevens direct uit onze CRM en Mailing systemen. U kunt dit melden door contact met ons op te nemen op Tel: 06-18711820.
In sommige omstandigheden zullen wij genoodzaakt zijn noodzakelijke gegevens te bewaren ivm de wetgeving WGBO (medisch dossier – 20 jaar) en voor de bewaarplicht voor de belastingdienst (7 jaar)

Verzenden via WhatsApp